CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA ZBIORNIKÓW

Wyposażenie elementów technologicznych poszczególnych rodzajów urządzeń, jest instalowane w konstrukcjach z typowych elementów betonowych lub żelbetowych, przeznaczonych do wbudowania na sieci kanalizacyjnej. Zbiorniki spełniają wszelkie wymagania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków BHP i ochrony środowiska. Wszystkie elementy składowe zbiorników odpowiadają wymaganiom określonym w odrębnych przepisach. Zbiorniki są wykonane w zależności od wymiarów gabarytowych, z elementów łączonych na uszczelki lub jako konstrukcja monolityczna. Przejścia kanału dopływowego i odpływowego przez ścianki konstrukcji są wykonane jako szczelne. Wyposażenie wewnętrzne zbiorników jest wykonane w głównej mierze ze stali kwasoodpornej.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSADOWIENIA ZBIORNIKÓW

Zbiornik należy montować w odpowiednio przygotowanym wykopie, przy czym rodzaj i kształt oraz konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinny być dostosowane do istniejących warunków gruntowych i lokalizacyjnych. Projekt wykopu powinien spełniać wymogi normy PN-68/B-06050. Zbiornik należy posadowić na wypoziomowanym podłożu wykonanym z zagęszczonej podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 15 cm lub na fundamencie betonowym o odpowiednich wymiarach dopasowanych do wielkości zbiornika. Montaż zbiornika powinien być przeprowadzony zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz stosownymi przepisami BHP.

ZAMAWIANIE URZĄDZEŃ I WARUNKI GWARANCJI

Na zamówieniu prosimy podać następujące dane:
1. Dane kontaktowe klienta (NIP, REGON, WPIS DO EWIDENCJI, nr KRS),
2. Typ/ nazwa zamawianego urządzenia/urządzeń,
3. Średnica i typ rur kanalizacyjnych,
4. Dane dotyczące miejsca dostawy (dokładny adres i osobę do kontaktu) oraz specyfiki tego miejsca (droga, parking, teren zielony itp.),
5. Rodzaj włazu zamykającego zbiornik,
6. Spadek rury dopływowej do urządzenia (dotyczy urządzeń z obejściem hydraulicznym,  oznaczonych – OH);
7. Proponowany termin dostawy urządzenia/urządzeń.

Firma Magnus-Tech Sp. z o.o. udziela gwarancji na produkowane przez siebie urządzenia typoszeregów ATOL w wymiarze od 24 do nawet 60 miesięcy. Szczegółowe warunki i długość gwarancji opisane są zawsze w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Warunki honorowania gwarancji:
1. Przestrzeganie zapisów instrukcji obsługi dołączonej do dokumentacji urządzenia;
2. Terminowe przeglądy, czyszczenie i konserwacja urządzenia, zgodnie z załączonym w instrukcji harmonogramem.

Wyłączenia gwarancji:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w czasie nieprawidłowej eksploatacji urządzenia lub w przypadku zaniedbania jego serwisu. Dokumentem stwierdzającym prawidłową obsługę urządzenia jest wypełniona i potwierdzona przez firmy uprawnione karta serwisowa zawarta w instrukcji obsługi urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku wadliwego posadowienia lub nieumiejętnego podłączenia urządzenia.

Firma Magnus-Tech Sp. z o.o. udziela gwarancji na produkowane przez siebie urządzenia typoszeregów ATOL w wymiarze od 24 do nawet 60 miesięcy. Szczegółowe warunki i długość gwarancji opisane są zawsze w instrukcji obsługi danego urządzenia.