ATOL-OD osadnik deszczowy

Osadnik tradycyjny ATOL-OD jest rekomendowany jako urządzenie do podczyszczania ścieków opadowych z dróg, parkingów, powierzchni szczelnych terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, centrów miast itd. Zadaniem osadnika jest redukcja zawiesiny ogólnej do wartości stężenia 100 mg/l – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. Nr 137, poz.984).

Osadnik ATOL-OD może być dodatkowo wyposażony w moduł koalescencji, stosowany w typowych separatorach cieczy lekkich klasy I. Wartość natężenia deszczu miarodajnego powinna być przyjmowana w ilości 15 dm3/s na hektar powierzchni szczelnej, co stanowi co najmniej 85% objętości rocznego odpływu ścieków deszczowych. Dla zanieczyszczonych powierzchni szczelnych obiektów dystrybucji i magazynowania paliw wartość natężenia miarodajnego deszczu winna być przyjmowana na poziomie 77 dm3/s*ha. Odprowadzanie nadmiaru ścieków po przekroczeniu tego natężenia, powinno zapewnić obejście hydrauliczne. Zastosowanie obejścia hydraulicznego pozwala uniknąć przeciążania hydraulicznego osadnika. W wypadku takich przeciążeń przy osadnikach bez obejścia hydraulicznego, może zaistnieć zjawisko obniżenia skuteczności jego działania, a w przypadkach pojawienia się deszczu maksymalnego - niebezpieczeństwo wynoszenia zgromadzonych w osadniku zanieczyszczeń.

Rodzinę tradycyjnych osadników typu ATOL-OD tworzą następujące wersje urządzeń

Nr kat. Symbol urządzenia Nazwa urządzenia Obszary zastosowania
5.1 ATOL-OD osadnik tradycyjny lokalna kanalizacja deszczowa, boczne kanały systemów kanalizacji deszczowej
5.2 ATOL-OD-OH osadnik tradycyjny z wewnętrznym obejściem hydraulicznym zbiorcze kolektory kanalizacji deszczowej
5.3 ATOL-OD-ZS osadnik tradycyjny zintegrowany z separatorem cieczy lekkich ścieki deszczowe o ponadnormatywnej zawartości cieczy lekkich
5.4 ATOL-OD-OH-ZS osadnik tradycyjny z wewnętrznym obejściem hydraulicznym, zintegrowany z separatorem ścieki deszczowe o ponadnormatywnej zawartości cieczy lekkich

Zasada działania

Ścieki wpływają do zbiornika w przestrzeń dopływu, ograniczoną deflektorem, który rozprasza energię dopływających ścieków. Za deflektorem znajduje się przestrzeń sedymentacji, gdzie w trakcie przepływu ścieków w skutek oddziaływania sił grawitacji następuje oddzielanie się materiałów łatwo opadających od ścieków. Na końcu przestrzeni sedymentacji może znajdować się zanurzona ścianka odpływowa, której zadaniem jest zatrzymanie ewentualnych zanieczyszczeń pływających.


Ścieki wpływają do zbiornika w przestrzeń dopływu, ograniczoną deflektorem, który rozprasza energię dopływających ścieków. Za deflektorem znajduje się przestrzeń sedymentacji, gdzie w trakcie przepływu ścieków w skutek oddziaływania sił grawitacji następuje oddzielanie się materiałów łatwo opadających od ścieków. Na końcu przestrzeni sedymentacji może znajdować się zanurzona ścianka odpływowa, której zadaniem jest zatrzymanie ewentualnych zanieczyszczeń pływających.
Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon