ATOL-OD-P promieniowy osadnik deszczowy

Osadnik promieniowy ATOL-OD-P jest rekomendowany jako urządzenie do podczyszczania ścieków opadowych z dróg, parkingów, powierzchni szczelnych terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, centrów miast itd. Zadaniem osadnika jest redukcja zawiesiny ogólnej do wartości stężenia 100 mg/l - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. Nr 137, poz.984).

Wartość natężenia deszczu miarodajnego powinna być przyjmowana 15 dm3/s na hektar powierzchni szczelnej, co stanowi conajmniej 85% objętości rocznego odpływu ścieków deszczowych. Dla zanieczyszczonych powierzchni szczelnych obiektów dystrybucji i magazynowania paliw wartość natężenia miarodajnego deszczu winna być przyjmowana na poziomie 77 dm3/s*ha. Odprowadzanie nadmiaru ścieków po przekroczeniu tego natężenia, powinno zapewnić obejście hydrauliczne. Zastosowanie obejścia hydraulicznego pozwala uniknąć przeciążania hydraulicznego osadnika. W wypadku takich przeciążeń przy osadnikach bez obejścia hydraulicznego, może zaistnieć zjawisko obniżenia skuteczności jego działania, a w przypadkach pojawienia się deszczu maksymalnego - niebezpieczeństwo wynoszenia zgromadzonych w osadniku zanieczyszczeń.

Rodzinę tradycyjnych osadników typu ATOL-OD-P tworzą następujące wersje urządzeń

Nr kat. Symbol urządzenia Nazwa urządzenia Obszary zastosowania
6.1 ATOL-OD-P osadniki promieniowe myjnie, warsztaty samochodowe, lokalna kanalizacja deszczowa, boczne kanały systemów kanalizacji deszczowej
6.2 ATOL-OD-P-OH osadniki promieniowe z wewnętrznym obejściem hydraulicznym biekty dystrybucji i magazynowania paliw, bazy transportowe, place postojowe przy warsztatach samochodowych,zbiorcze kolektory kanalizacji deszczowej

Budowa i zasada działania

W odróżnieniu od innych typów osadników dostępnych na rynku, odpływ sklarowanych ścieków w osadnikach typu ATOL-OD-P i ATOL-OD-P-OH odbywa się nie punktowo, ale całym obwodem perforowanego przewodu umieszczonego na odpowiedniej głębokości pod poziomem lustra ścieków.

Dopływ ścieków odbywa się poprzez rurę centralną umieszczoną w osi pionowej zbiornika. W trakcie przepływu ścieków, najpierw pionowo w dół, a następnie pionowo ku górze, następuje oddzielanie się materiałów łatwo opadających od ścieków, w skutek oddziaływania sił grawitacji. Odpływ ścieków z osadnika może być wykonany pod dowolnym kątem względem dopływu, stąd istnieje możliwość dowolnego ustawienia osadnika w planie zagospodarowania terenu.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, w osadnikach promieniowych ATOL-OD-P i ATOL-OD-P-OH uzyskuje się efekt zminimalizowania zakłóceń wywołanych prądami, tym samym efektywna powierzchnia sedymentacji osiąga blisko 100% wartości geometrycznej powierzchni rzutu poziomego zbiornika.

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon