ATOL-OD-WIR osadnik wirowy

Osadnik wirowy ATOL-OD-WIR jest rekomendowany jako samodzielne urządzenie do podczyszczania ścieków opadowych z dróg, parkingów, powierzchni szczelnych terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, centrów miast itd.

Zadaniem osadnika jest redukcja zawiesiny ogólnej do wartości stężenia 100 mg/l - zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. Nr 137, poz.984)”.

Wartość natężenia deszczu miarodajnego powinna być przyjmowana 15 dm3/s na hektar powierzchni szczelnej. Gwarantuje to oczyszczenie, co najmniej 85% objętości rocznego odpływu ścieków deszczowych. Dla zanieczyszczonych powierzchni szczelnych obiektów dystrybucji i magazynowania paliw wartość natężenia miarodajnego deszczu winna być przyjmowana na poziomie 77 dm3/s*ha.

Odprowadzanie nadmiaru ścieków po przekroczeniu tego natężenia, powinno zapewnić obejście hydrauliczne. Zastosowanie obejścia hydraulicznego pozwala uniknąć przeciążania hydraulicznego osadnika. W przypadku takich przeciążeń, przy osadnikach bez obejścia hydraulicznego, może zaistnieć zjawisko obniżenia skuteczności jego działania, a w przypadkach pojawienia się deszczu maksymalnego - niebezpieczeństwo wynoszenia zgromadzonych w osadniku zanieczyszczeń. 

Rodzinę tradycyjnych osadników typu ATOL-OD-WIR tworzą następujące wersje urządzeń

Nr kat. Symbol urządzenia Nazwa urządzenia Obszary zastosowania
7.1 ATOL-OD-WIR osadnik wirowy lokalna kanalizacja deszczowa, boczne kanały systemów kanalizacji deszczowej
7.2 ATOL-OD-WIR-OH osadnik wirowy z wewnętrznym  obejściem hydraulicznym zbiorcze kolektory kanalizacji deszczowej

Budowa i zasada działania osadnika wirowego

Pierwowzorem osadnika wirowego jest znany w technice oczyszczania ścieków piaskownik o przepływie poziomo-wirowym tzw. piaskownik Geigera oraz jego współczesna modyfikacja - piaskownik o przepływie pionowo-wirowym, zwany potocznie piaskownikiem wirowym. Piaskownik wirowy znajduje powszechne zastosowanie w małych oczyszczalniach ścieków jako alternatywa dla piaskowników tradycyjnych lub napowietrzanych, ze względu na małe wymiary i prostotę obsługi.

Dopływ ścieków do osadnika (piaskownika) wirowego jest tak skonstruowany, że wpływają one stycznie do obwodu w płaszczyźnie poziomej prostopadłej do osi zbiornika. W osadniku wytwarza się ruch wirowy, a dzięki wykorzystaniu siły odśrodkowej uzyskuje się wyższy efekt oddzielania się zawiesin mineralnych.

W rekomendowanych osadnikach typu ATOL-OD-WIR, została wprowadzona istotna modyfikacja. W odróżnieniu od innych typów osadników (piaskowników) dostępnych na rynku, odpływ sklarowanych ścieków odbywa się nie punktowo, ale całym obwodem perforowanego przewodu umieszczonego na odpowiedniej głębokości pod poziomem lustra ścieków. W wyniku tych usprawnień uzyskuje się efekt zminimalizowania zakłóceń sedymentacji, wywołanych prądami, a w konsekwencji zmniejszenie wymaganej czynnej powierzchni sedymentacji, w odniesieniu do osadników tradycyjnych. Odpływ ścieków z osadnika może być wykonany pod dowolnym kątem względem dopływu, stąd istnieje możliwość dowolnego ustawienia osadnika w planie zagospodarowania terenu.

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon