ATOL-OD osadnik deszczowy

Osadnik tradycyjny ATOL-OD jest rekomendowany jako urządzenie do podczyszczania ścieków opadowych z dróg, parkingów, powierzchni szczelnych terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, centrów miast itd. Zadaniem osadnika jest redukcja zawiesiny ogólnej do wartości stężenia 100 mg/l – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. Nr 137, poz.984).

Czytaj więcej
ATOL-OD-OH osadnik deszczowy z obejściem hydraulicznym

Osadniki ATOL-OD-OH z wewnętrznym obejściem hydraulicznym, stosuje się gdy zachodzi konieczność przepuszczenia przez osadnik zwiększonych przepływów np. podczas deszczów nawalnych. Dodatkowym elementem tego osadnika, w odniesieniu do osadnika ATOL-OD, jest wbudowany kolektor obejścia hydraulicznego. Rozwiązanie obejścia hydraulicznego nie powoduje przeciążania osadnika przy zwiększonym przepływie.

Czytaj więcej
ATOL-OD-ZS osadnik deszczowy zintegrowany z separatorem

Osadniki ATOL-OD-ZS są przeznaczone do oczyszczania ścieków deszczowych zanieczyszczonych ponadnormatywną zawartością substancji ropopochodnych. Dodatkowym elementem osadnika, w odniesieniu do osadnika ATOL-OD jest wbudowany moduł koalescencji separatora cieczy lekkich typu ATOL (dział B niniejszego katalogu).

Czytaj więcej
ATOL-OD-OH-ZS osadnik deszczowy zintegrowany z separatorem z obejściem hydraulicznym

Osadnik ATOL-OD-OH-ZS, w odniesieniu do omówionych powyżej typów osadników, jest zintegrowanym urządzeniem, w którym poszczególne elementy takie jak osadnik wstępny, moduł koalescencyjny separatora oraz wewnętrzne obejście hydrauliczne, są wbudowane w jeden zbiornik, dzięki czemu może być powszechnie stosowany wszędzie tam, gdzie jest do dyspozycji ograniczona powierzchnia zagospodarowania terenu.

Czytaj więcej
ATOL-OD-P promieniowy osadnik deszczowy

Osadnik promieniowy ATOL-OD-P jest rekomendowany jako urządzenie do podczyszczania ścieków opadowych z dróg, parkingów, powierzchni szczelnych terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, centrów miast itd. Zadaniem osadnika jest redukcja zawiesiny ogólnej do wartości stężenia 100 mg/l - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. Nr 137, poz.984).

Czytaj więcej
ATOL-OD-P-OH promieniowy osadnik deszczowy z obejściem hydraulicznym

Dodatkowym elementem tego osadnika, w odniesieniu do osadnika ATOL-OD-P, jest wbudowany kolektor wewnętrznego obejścia hydraulicznego, dlatego jest on rekomendowany tam, gdzie zachodzi konieczność przepuszczenia przez osadnik zwiększonych przepływów np. podczas trwania deszczów nawalnych. Rozwiązanie obejścia hydraulicznego nie powoduje przeciążania osadnika przy zwiększonym przepływie. Tym samym nie dochodzi do wymywania zanieczyszczeń z osadnika przy przepływach większych od przepływu nominalnego. Wymiary wewnętrznego kolektora obejścia hydraulicznego ustala się na podstawie obliczeń w zależności od spadku, średnicy i napełnienia kanału dopływowego do osadnika oraz wartości maksymalnego przepływu hydraulicznego.

Czytaj więcej

12»