ATOL-OD-WIR osadnik wirowy

Osadnik wirowy ATOL-OD-WIR jest rekomendowany jako samodzielne urządzenie do podczyszczania ścieków opadowych z dróg, parkingów, powierzchni szczelnych terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, centrów miast itd.

Czytaj więcej
ATOL-OD-WIR-OH osadnik wirowy z obejściem hydraulicznym

Dodatkowym elementem tego osadnika, jest wbudowany kolektor obejścia hydraulicznego, dlatego jest on rekomendowany tam, gdzie zachodzi konieczność przepuszczenia przez osadnik zwiększonych przepływów np. podczas deszczów nawalnych. Rozwiązanie obejścia hydraulicznego nie powoduje przeciążania osadnika przy zwiększonym przepływie. Tym samym nie dochodzi do wymywania zanieczyszczeń z osadnika przy przepływach większych od przepływu nominalnego. Wymiary wewnętrznego kolektora obejścia hydraulicznego ustala się na podstawie obliczeń w zależności od spadku, średnicy i napełnienia kanału dopływowego do osadnika oraz wartości maksymalnego przepływu hydraulicznego.

Czytaj więcej
ATOL-OD-W osadnik wielostrumieniowy

Osadnik wielostrumieniowy ATOL-OD-W jest rekomendowany jako urządzenie do podczyszczania ścieków opadowych z dróg, parkingów, powierzchni szczelnych terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, centrów miast itd. Zadaniem osadnika jest redukcja zawiesiny ogólnej do wartości stężenia 100 mg/l - zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984)”.

Czytaj więcej
ATOL-OD-W-OH osadnik wielostrumieniowy
z obejściem hydraulicznym

Osadniki wielostrumieniowe ATOL-OD-W-OH z wewnętrznym obejściem hydraulicznym stosuje się, gdy zachodzi konieczność przepuszczenia przez osadnik zwiększonych przepływów np. podczas deszczów nawalnych. Dodatkowym elementem osadnika, w odróżnieniu od osadnika ATOL-OD-W jest wbudowany kolektor obejścia hydraulicznego.

Czytaj więcej

«12»