Atol RG SPINATOL-RG-SPIN stożkowy regulator przepływu

Regulator ATOL-RG-SPIN może być zastosowany do ścieków sanitarnych, opadowych i ogólnospławnych oraz do wód powierzchniowych, a także rurociągów technologicznych  na terenie oczyszczalni ścieków.

Budowa i zasada działania

Regulator przepływu ATOL-RG-SPIN posiada kształt stożka ściętego, z otworem dopływowym umieszczonym w większej podstawie oraz odpływem wyprowadzonym z mniejszej podstawy stożka. Wymiary urządzenia takie jak: średnica podstawy i wysokość stożka, średnica dopływu i odpływu, zależą od zadanej wartości przepływu i wysokości spiętrzenia ścieków przed regulatorem.

Schemat

Regulatory ATOL-RG-SPIN są wykonywane ze stali kwasoodpornej. Grubość ścianki konstrukcji jest uzależniona od wymiarów i wysokości spiętrzenia ścieków przed regulatorem.

Działanie regulatora polega na tym, że ciecz dopływa do urządzenia przez króciec umieszczony pod odpowiednim kątem do podstawy stożka, dzięki czemu nadawany jest jej ruch wirowy. W ruchu wirowym prędkość obwodowa zwiększa się wraz ze zbliżaniem się strugi cieczy do osi stożka, a dzięki sile odśrodkowej w komorze wirowej wytwarza się rdzeń powietrzny, który zmniejsza efektywne pole otworu odpływowego, skutecznie dławiąc przepływ.

Sposoby montażu regulatora przepływu

Schemat

Regulatory ATOL-RG-SPIN można montować dwoma sposobami:

montaż „na mokro” (rys. 1),
montaż „na sucho” (rys. 2).
Montaż  „na mokro” stosuje się bezpośrednio w zbiorniku retencyjnym, rowie, kanale lub cieku oraz w studniach i komorach, natomiast montaż  „na sucho” stosuje się wyłącznie w szczelnych studniach lub komorach.

Możliwość montażu na sucho należy każdorazowo uzgodnić z producentem przed realizacją zamówienia.

Katalogowe zakresy wydajności (QR) regulatorów ATOL-RG-SPIN'

Zakres przepustowości [dm3/s] Z dokładnością wymiarowania do [dm3/s]
od 1,0 do 10 0,5
od 11 do 100 1,0
od 101 do 200 2,0
od 201 do 1000 5,0

Istnieje możliwość wykonania regulatora przepływu o innych parametrach niż podano w tabeli.

Symbole katalogowe regulatorów przepływu

Wzór
gdzie:
QR [dm3/s] - nominalna przepustowość  regulatora,
Hmax [m] - wysokości spiętrzenia wody przed regulatorem.

Przykład oznaczenia:
ATOL-RG-SPIN 22/1,6

Atol RG SPIN PLUSATOL-RG-SPIN-PLUS stożkowy regulator z przelewem awaryjnym

Regulator typu ATOL-RG-SPIN-PLUS jest rekomendowany do współpracy ze zbiornikiem retencyjnym o dyspozycyjnej wysokości spiętrzenia nie przekraczającej hmax= 3,0 m. Może być zastosowany do ścieków sanitarnych, opadowych, ogólnospławnych oraz wód powierzchniowych, a także rurociągów technologicznych na oczyszczalni ścieków.

Budowa i zasada działania

Regulator przepływu ATOL-RG-SPIN-PLUS posiada kształt stożka ściętego, z króćcem dopływowym umieszczonym w większej podstawie oraz odpływem wyprowadzonym z mniejszej podstawy stożka.

Dodatkowym elementem, w odróżnieniu od regulatora ATOL-RG-SPIN, jest pionowy cylinder, którego wolny koniec pełni funkcję przelewu awaryjnego, na wypadek zmniejszenia lub całkowitej utraty drożności króćca dopływowego.

Schemat

Sposoby montażu regulatora przepływu

Schemat
W celu umożliwienia swobodnego działania przelewu pierścieniowego, regulatory ATOL-RG-SPIN-PLUS można montować  wyłącznie „na mokro”, bezpośrednio
w zbiorniku retencyjnym, rowie, kanale lub cieku oraz w studniach i komorach.

Katalogowe zakresy wydajności (QR) regulatorów ATOL-RG-SPIN-PLUS

Zakres przepustowości [dm3/s] Z dokładnością wymiarowania do [dm3/s]
od 1,0 do 10 0,5
od 11 do 100 1,0
od 101 do 200 2,0
od 201 do 1000 5,0

Symbole katalogowe regulatorów przepływu

Wzór
gdzie:
QR [dm3/s] - nominalna przepustowość  regulatora,
Hmax [m] - wysokości spiętrzenia wody przed regulatorem.

Przykład oznaczenia:
ATOL-RG-SPIN-PLUS 22/1,6

Atol RG-VOXATOL-RG-VOX cylindryczny regulator hydrodynamiczny

Regulator ATOL-RG-VOX może być zastosowany do ścieków sanitarnych, opadowych, ogólnospławnych oraz wód powierzchniowych, a także rurociągów technologicznych na oczyszczalni ścieków.

Budowa i zasada działania

Regulator przepływu ATOL-RG-VOX posiada kształt płaskiego cylindra, z króćcem dopływowym ukształtowanym na stycznej do tworzącej, a otworem odpływowym umieszczonym w płaszczyźnie podstawy cylindra.

Wymiary urządzenia takie jak: średnica i wysokość cylindra, średnica dopływu i odpływu, zależą od zadanej wartości przepływu i wysokości spiętrzenia ścieków przed regulatorem. Regulatory ATOL-RG-VOX są wykonywane ze stali kwasoodpornej. Grubość ścianki konstrukcji jest uzależniona od wymiarów i wysokości spiętrzenia ścieków przed regulatorem.

Schemat

Działanie regulatora polega na tym, że ciecz dopływająca do urządzenia wywołuje ruch wirowy, a dzięki sile odśrodkowej w komorze wirowej wytwarza się rdzeń powietrzny, który zmniejsza efektywne pole otworu odpływowego, skutecznie dławiąc przepływ.

Sposoby montażu regulatora przepływu

Schemat
Regulatory ATOL-RG-VOX można montować dwoma sposobami:

  • na odpływie (rys. 1) - opcja: ATOL-RG-VOX-OD
  • na dopływie (rys. 2) - opcja: ATOL-RG-VOX-DO

Katalogowe zakresy wydajności (QR) regulatorów ATOL-RG-VOX

Zakres przepustowości [dm3/s] Z dokładnością wymiarowania do [dm3/s]
od 1,0 do 10 0,5
od 11 do 100 1,0
od 101 do 200 2,0
od 201 do 1000 5,0

Symbole katalogowe regulatorów przepływu

Wzór
gdzie:
QR [dm3/s] - nominalna przepustowość  regulatora,
Hmax [m] - wysokości spiętrzenia wody przed regulatorem.

Przykład oznaczenia:
ATOL-RG-VOX 22/1,6

Atol RG-CATOL-RG-C rurowy regulator przepływu

Regulator ATOL-RG-C może być zastosowany wyłącznie do ścieków opadowych oraz wód powierzchniowych. Ścieki deszczowe wprowadzane do regulatora ATOL-RG-C powinny być podczyszczone np. w osadnikach lub w zespole urządzeń osadnik - separator.

W uzasadnionych przypadkach przed regulatorem należy zastosować kratę o odpowiednio dobranym prześwicie.

Budowa i zasada działania

Regulator przepływu ATOL-RG-C posiada kształt geometryczny dwóch poziomych króćców dławiących o zróżnicowanej średnicy wewnętrznej. Wewnątrz regulatora znajduje się przegroda o odpowiednim kształcie, wywołująca dodatkowy opór hydrauliczny o pożądanej wysokości. Wymiary regulatora: średnice i długości poszczególnych króćców oraz kształt i wielkość prześwitu w przekroju przegrody, zależą od zadanej wartości przepływu i wysokości spiętrzenia przed otworem dopływowym.

Schemat

Regulatory ATOL-RG-C są wykonywane ze stali kwasoodpornej. Grubość ścianki konstrukcji jest uzależniona od wymiarów i wysokości spiętrzenia ścieków przed regulatorem.

Sposoby montażu regulatora przepływu

Schemat
Regulatory ATOL-RG-C można montować wyłącznie „na mokro”, bezpośrednio w zbiorniku retencyjnym, rowie, kanale lub cieku oraz w studniach i komorach.

Katalogowe zakresy wydajności (QR) regulatorów ATOL-RG-C

Zakres przepustowości [dm3/s] Z dokładnością wymiarowania do [dm3/s]
od 10 do 100 1,0
od 101 do 200 2,0
od 201 do 1000 5,0

Istnieje możliwość wykonania regulatora przepływu o innych parametrach niż podano w tabeli.

Symbole katalogowe regulatorów przepływu

Wzór
gdzie:
QR [dm3/s] - nominalna przepustowość  regulatora,
Hmax [m] - wysokości spiętrzenia wody przed regulatorem.

Przykład oznaczenia:
ATOL-RG-SPIN 22/1,6

Atol RG C PLUSATOL-RG-C-PLUS rurowy regulator przepływu z przelewem awaryjnym

Regulator ATOL-RG-C-PLUS może być zastosowany wyłącznie do ścieków  opadowych  oraz wód powierzchniowych.
Ścieki deszczowe wprowadzane do regulatora typu ATOL-RG-C-PLUS powinny być podczyszczone np. w osadnikach lub w zespole urządzeń osadnik - separator.

W uzasadnionych przypadkach przed regulatorem należy zastosować kratę o odpowiednio dobranym prześwicie.
Regulator typu ATOL-RG-C-PLUS jest rekomendowany do współpracy ze zbiornikiem retencyjnym o dyspozycyjnej wysokości spiętrzenia nie przekraczającej hmax= 3,0 m i wartości przepływu nominalnego QR>10 dm3/s. 

Budowa i zasada działania

Regulator przepływu typu ATOL-RG-C-PLUS posiada kształt geometryczny trzech złączonych króćców: dwóch poziomych (dławiących) o zróżnicowanej średnicy, z zamontowaną przegrodą o odpowiednim kształcie, wywołującą dodatkowy opór hydrauliczny o pożądanej wysokości oraz cylindra pionowego, którego wolny koniec pełni funkcję przelewu awaryjnego pierścieniowego, na wypadek zmniejszenia lub całkowitej utraty drożności poziomej rury dławiącej.

Schemat

Wymiary regulatora (średnice i długości poszczególnych króćców oraz kształt i wielkość prześwitu w przekroju przegrody) zależą od zadanej wartości przepływu i wysokości spiętrzenia przed otworem dopływowym.

Regulatory są wykonywane ze stali kwasoodpornej. Grubość ścianki konstrukcji jest uzależniona od wymiarów i wysokości spiętrzenia ścieków przed regulatorem.

Wyróżnia się dwie fazy pracy regulatora:

  • pierwsza faza: w zakresie spiętrzenia wody przed regulatorem do poziomu krawędzi przelewu pierścieniowego,
  • druga faza: w zakresie spiętrzenia wody przed regulatorem powyżej poziomu krawędzi przelewu pierścieniowego.

Sposoby montażu regulatora przepływu

Schemat
Regulatory ATOL-RG-C można montować wyłącznie „na mokro”, bezpośrednio w zbiorniku retencyjnym, rowie, kanale lub cieku oraz w studniach i komorach.

Katalogowe zakresy wydajności (QR) regulatorów ATOL-RG-C-PLUS

Zakres przepustowości [dm3/s] Z dokładnością wymiarowania do [dm3/s]
od 20 do 100 2,0
od 101 do 500 5,0
od 501 do 1000 10,0

Istnieje możliwość wykonania regulatora przepływu o innych parametrach niż podano w tabeli.

Symbole katalogowe regulatorów przepływu

Wzór
gdzie:
QR [dm3/s] - nominalna przepustowość  regulatora,
Hmax [m] - wysokości spiętrzenia wody przed regulatorem.

Przykład oznaczenia:
ATOL-RG-SPIN 22/1,6

SchematATOL-RP wydzielona komora regulacyjno-przelewowa

Wydzielone komory regulacyjno-przelewowe typu ATOL-RP, rekomenduje się dla wszystkich systemów kanalizacyjnych współpracujących z tradycyjnymi  zbiornikami retencyjnymi.
Zastosowanie wydzielonej komory regulacyjno-przelewowej prowadzi do zmniejszenia wymaganej pojemności użytkowej zbiorników retencyjnych o ok. 25-30%, co w istotny sposób zmniejsza ich koszty budowy i późniejszej eksploatacji. Wbudowanie wydzielonej komory w istniejący system retencyjny, zwiększa jego potencjalną pojemność użytkową o ok. 25-30%, bez konieczności rozbudowy.

Schemat

Budowa i zasada działania

Wydzielona komora ATOL- RP jest wyposażona w przelew (1), zawór klapowy (2) oraz regulator przepływu (3) o ustalonej wydajności nominalnej Qn - przy maksymalnym spiętrzeniu wody Hmax.
Podczas opadu deszczu komora szybko napełnia się do maksymalnego poziomu spiętrzenia wody, ustalającego stałą, nominalną wartość odpływu wody ze zbior-nika. Po osiągnięciu tego poziomu woda przelewa się do zbiornika retencyjnego, sukcesywnie wypełniając jego przestrzeń akumulacyjną. Po ustaniu zjawiska deszczu, najpierw obniża się poziom wody w wydzielonej komorze przepływowej, w następstwie czego następuje samoczynne otwarcie klapy zwrotnej i sukcesywne opróżnianie zbiornika retencyjnego.

Schemat

Wzór

Sposoby montażu regulatora przepływu

Schemat

Symbole katalogowe regulatorów przepływu

Wzór
gdzie:
BxL (lub Dw) [m] - wymiar rzutu poziomego zbiornika
QR [dm3/s] - nominalna przepustowość  regulatora,
Hmax [m] - wysokości spiętrzenia wody przed regulatorem.

Przykład oznaczenia:
ATOL-RP 2 x4/60/1,8